Kaksi tärkeää kysymystä.

Ketä olivat älyttömät galatalaiset? Olivatko he joskus olleet Mooseksen lain orjia? On oleellista tietää mihin he olivat lankeamassa takaisin.

Toinen tuhannen taalan kysymys: Mitä tarkoittaa "heikot ja köyhät alkeisvoimat"?

Näihin kahteen kysymykseen etsitään vastausta.

Gal.4:8 Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole.
4:9 Nyt sitävastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan ja, mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noiden heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla?
4:10 Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja juhla-ajoista ja vuosista.

Mihin he kääntyvät takaisin?

Jae 8 sanoo yksiselitteisesti että he olivat palvoneet epäjumalia. He olivat ottaneet vaarin epäjumaliensa pyhäpäivistä, kuukausista ja juhla-ajoista. Tässä käytettävät termit eivät viittaa Tooran juhlapyhiin. Niitä varten oli omat terminsä, joita Paavali käytti esim Kol.2:16.

Galatalaiset olivat entisiä epäjumalien palvojia. He eivät olleet entisessä elämässään viettäneet Herran sapatteja tai juhlapäiviä. Miten he siis voisivat langeta takaisin sellaiseen missä eivät ole koskaan olleetkaan?

Entä olisiko sapattien ja Herran juhlien viettäminen tuomittavaa, kuten jotkut näkevät tässä Paavalin nuhtelevan galatalaisia Herran juhlien vietosta? Ensinnäkin, tässä käytettävät termit päivistä, kuukausista ja vuosista ovat täysin eri kuin mitä Paavali käyttää Tooran juhla-ajoista Kol.2:16. Lisäksi Paavalin asenne juhliin on Kolossalaiskirjeessä erittäin myönteinen:

Älkää antako kenenekään tuomita teitä minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin vietosta, sillä ne ovat kuva Messiaan ruumiista. (Kol.2:16)

Kol.2:ssa Paavali opettaa että pakanat ovat Jeesuksen uhrilla tulleet pyhiksi, Jumalan kansaksi, (jakeet 10-15) älkää siis antako kenenkään lihan mukaan juutalaisen tuomita teitä juhlien vietosta (ei viettämättömyydestä!). Teillä on juhliin ja sapatteihin sama oikeus kuin alkuperäisellä israelilaisella. Tämä on Paavalin opetus pakanoille juhla-ajoista ja sapateista!

Sitten vielä se toinen tuhannen taalan kysymys. Mitä ovat "alkeisvoimat", joiden puoleen galatalaiset uudelleen kääntyivät? Mikä on termin konteksti   kirjoituksissa.

Sekä Jeesus että apostolit lainasivat paitsi Tooraa, Psalmeja ja profeettoja, myöskin apokryfikirjoja satoja kertoja. He opettivat ja tulkitsivat apokryfikirjoja, ja olettivat kuulijan tuntevan ne. Nämä kirjat ovat kuuluneet kristittyjen Raamattuun vielä King James käännöksessä. Ne pidettiin mukana juuri siksi että UT viittaa niihin jatkuvasti. Ne ovat tärkeitä nimenomaan UT:n kontekstina! Niiden karsiminen raivasi tietämättömyyden kasvualustaa monelle nykykristillisyyden tuulesta temmatulle opille.

Salomon viisauden kirja puhuu maailman alkeisvoimista, elementeistä. Siellä on Paavalin konteksti kun hän nuhtelee galatalaisia.

Viis.7:17. Sillä hän on antanut minulle vahvan tiedon kaikissa asioissa, että minä tiedän, kuinka maailma on tehty, ja elementteinkin voiman,
18. Ajan alun, lopun ja välin, kuinka päivä pitenee ja lyhenee, kuinka vuoden ajat muuttuvat,
19. Ja kuinka ajastaika kuluu, kuinka tähdet asetetut ovat.

Elementtien voima, alkeisvoimat, ovat Jumalan säätämiä luonnonlakeja, näkyvän maailman peruspilareita. Niiden tunteminen on liittynyt paitsi Jumalan antamaan viisauteen (kuten tässä Salomolla) myös ja ennen kaikkea epäjumalien palvontaan. Heikot ja köyhät alkeisvoimat ovat luonnonvoimia, kiertokulkuja, maailmankaikkeuden ilmiöitä, joita pakanat palvoivat jumalina. Aurinko, kuu ja tähtikuviot edustivat jumalia ja jumalattaria. Pakanallinen kalenteri huomioi näiden jumalien syntymäpäivät ym juhla-ajat. Paavali tuomitsi tällaisten pyhien vieton!

Olemme ehkä kuulleet neljästä peruselementistä: maa, ilma, tuli ja vesi. Salomo kertoo kuinka nämä luonnonvoimat / alkeisvoimat / elementit yliluonnollisesti sotivat Israelin puolesta heidän paetessaan Egyptistä.

Viis.19:17. Sillä elementit kävivät toinen toisensa sekaan edestakaisin, -
18. Sillä joka tottunut oli maalla olemaan, se oli vedessä, ja joka vedessä oli tottunut olemaan, se kävi maalla.
19. Tuli oli voimallinen vedessä vastoin luontoansa, vesi unhotti voimansa sammuttamisessa.

6. Sillä kaikki luontokappaleet, joilla oma luonto oli, muuttivat itsensä sinun käskys perään, jota he palvelivat, että sinun lapses ilman vahinkoa olisivat vaeltaneet.

Sivuhuomautuksena; Viisauden kirja on todella upeaa tekstiä Jeesuksesta.

Nyt siis alkaa hahmottua mitä ovat alkeisvoimat. Mikään konteksti ei anna aihetta olettaa että alkeisvoimat viittaisivat Tooraan. Toora Jumalan sanana kylläkin pitää kaikki maailmankaikkeuden luonnonlait voimassa. Hän kantaa kaikki voimansa sanalla. Paavali ei tässäkään, kuten ei missään muuallakaan, käytä Toorasta vähätteleviä ilmauksia; heikko, köyhä. Jumalana palvotut luonnonilmiöt sensijaan ovat heikkoja ja köyhiä pelastamaan ketään. Galatalaiset olivat lankeamassa takaisin tuon ajan tapoihin; huomioimaan tähtikuvioiden, auringon ja kuun kierrot pakanallisella tavalla. 


Älkäämme enää nimittäkö Jumalan pyhää sanaa "heikoksi ja köyhäksi alkeisvoimaksi". Paavali itse kutsuu Tooraa sanoilla "pyhä", "hengellinen", "hyvä". Siksi Paavali läpäiseekin Tooran profeettatestin (5.Ms.13:1-4).